Strona Główna

GMINA BRZEG PRZYSTĄPIŁA DO OPRACOWANIA
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Gmina Brzeg w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Działanie 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” pozyskała dotację na realizację projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg”. Wysokość dofinansowania to 85% wartości projektu.

Opracowując, a następnie wdrażając Plan Gospodarki Niskoemisyjnej gmina realizuje założenia tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego, tj.:

 • zwiększenie efektywności energetycznej o 20%,
 • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20%,
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%.

Wszystkie trzy cele mają zostać osiągnięte do końca 2020 roku.

W ramach projektu planowane są:

 • inwentaryzacja zużycia energii oraz obliczenie ilości emisji gazów cieplarnianych,
 • stworzenie dla gminy bazy danych zawierającej wyselekcjonowane
  i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarowania energią
  w gminie wraz z planem jej redukcji zgodnej z założeniami Strategii Europa 2020,
 • opracowanie finalnej wersji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ,
 • szkolenia dla pracowników gminy z tematyki dotyczącej tworzenia i wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz obsługi baz danych umożliwiających inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,
 • promocja projektu.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawierał będzie katalog działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zmierzających do:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenia efektywnego wykorzystywania energii,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii,
 • poprawy jakości powietrza,
 • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie obligatoryjnym załącznikiem w procesie aplikowania o środki pomocowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
w perspektywie finansowej 2014-2020, na realizację inwestycji dotyczących kompleksowej termomodernizacji budynków, transportu niskoemisyjnego, ścieżek rowerowych, modernizacji sieci ciepłowniczych, instalacji do produkcji odnawialnych źródeł energii. Zadania z tego zakresu, które nie znajdą się w opracowywanym dokumencie nie będą mogły uzyskać dofinansowania np. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W związku z tym prosimy zainteresowane podmioty o aktywne włączenie się do prac przy powstawaniu Planu oraz zgłaszanie bezpośrednio Wykonawcy swoich propozycji zadań.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg jest Atrium Grupa Doradcza B. Bańczyk, A. Żandarska Sp. J. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ratajczaka 26/3, 61-813 Poznań.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko