KONSULTACJE SPOŁECZNE

Gmina Brzeg kończy prace związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg. Dokument ten będzie obowiązkowym załącznikiem przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów dotyczących m.in. termomodernizacji budynków ze środków unijnych. Aby umożliwić Państwu aktywny udział w tworzeniu tego dokumentu ogłoszone zostały konsultacje społeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg.

Uwagi do przedstawionego projektu należy przesyłać za pomocą formularza do 4 września br. włącznie. Uwagi przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną bezpośrednio do wykonawcy na adres w nim podany. Informacje na temat opracowywanego Planu znajdą Państwo także na stronie pgn.brzeg.pl.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

Załączniki:
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg