PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ SZANSĄ NA DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Gmina Brzeg przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dzięki któremu zamierza realizować założenia tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. zwiększyć efektywność energetyczną o 20%, zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych o 20% i zredukować emisję gazów cieplarnianych o 20%. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie obligatoryjnym załącznikiem w procesie aplikowania o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Zadania, które nie znajdą się w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, nie będą mogły otrzymać dofinansowania, dlatego bardzo istotny jest aktywny udział zainteresowanych podmiotów w tworzeniu Planu. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dużą szansą dla przedsiębiorstw. Celem programów dofinansowania jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw i zwiększenie wykorzystania przez nie źródeł energii odnawialnej. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji lub pożyczki, które przeznaczyć mogą między innymi na zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, głęboką modernizację budynków w przedsiębiorstwach, zamontowanie instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, czy wykonania audytu energetycznego jako elementu uzupełniającego projektu.

W chwili obecnej dostępne są programy dofinansowania dla przedsiębiorców m. in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (Poprawa efektywności energetycznej, Część Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach) oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (Priorytet 4b).

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z programów, powinni zgłosić planowane inwestycje poprzez wypełnienie ankiety.

Ankieta dla przedsiębiorstw
Wypełnione ankiety prosimy wysyłać na adres email: dagmara.dragan@atrium-grupa.eu lub pocztą na adres:

Atrium Grupa Doradcza

B. Bańczyk, A. Żandarska

ul. Ratajczaka 26

61-813 Poznań